Vad krävs för att förlora vårdnaden om sina barn?

Det är relativt ovanligt för föräldrar att förlora vårdnaden om sina barn men det förekommer. För att det ska ske, och för att ensam vårdad som utdömas, finns några särskilt avgörande kriterier. Varje fall är förstås unikt men nedan finns mer att läsa om några av dom viktiga delar som kan komma att vara avgörande vid en vårdnadstvist.

Umgängessabotage och samarbetssvårigheter

För att gemensam vårdnad ska fungera är det viktigt att föräldrarna kan samarbeta när det kommer till frågor som rör barnen. Föräldrarna behöver kort och gott samarbeta för att skapa en så bra tillvaro som möjligt för barnen och om det inte är möjligt, till exempel på grund av en djup konflikt, kan det påverka beslutet i en vårdnadstvist.

Även umgängessabotage kan leda till att en förälder kan förlora vårdnaden om sina barn. Sabotaget kan visa sig på flera olika sätt, till exempel:

  • Om den ena föräldern vid upprepade tillfällen hävdar att barnet är sjukt vid den planerade umgängestiden
  • Om den ena föräldern medvetet planerar in andra aktiviteter för barnet vid den planerade umgängestiden
  • Om den ena föräldern pratar negativt om den andre, så att barnet inte vill träffa denne

Missbruk kan leda till att en förälder kan förlora vårdnaden om sina barn

Något annat som kan leda till att en förälder kan förlora vårdnaden om sina barn är om det förekommer någon form av missbruk. Det leder ofta till en oförmåga att ta hand om ett barn på ett ”korrekt” sätt och det anses ofta påverka föräldrarollen negativt. En förälder med missbruksproblematik kan anses som direkt olämplig, vilket gör att vårdnaden kan förloras.

Våld

I ett hem där det förekommer våld mot eller omkring barnen finns en övervägande risk att den ansvarige föräldern kan förlora vårdnaden om sina barn. Någon närmare förklaring kanske inte behövs här – barn ska helt enkelt inte utsättas för våld eller övergrepp i någon som helst form.

Sjukdom

Om en förälder lider av en sjukdom som påverkar omvårdnaden av barnen kan detta leda till att vårdnaden förloras. Det kan vara psykisk så väl som fysisk sjukdom som bidrar till detta.

Det finns alltså en rad faktorer som kan leda till att en förälder kan förlora vårdnaden om sina barn. Varje fall är som sagt unikt och om fallet avgörs i domstol görs såklart en grundlig utredning innan domen utdelas.